แนวคิดและหลักการพยาบาลอนามัยชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน การประเมินภาวะสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันความเจ็บป่วยและการฟื้นฟูสภาพ บุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการดูแลตนเองโดยเลือกใช้ทรัพยากรในชุมชน ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาสุขภาพของชุมชนและแนวทางแก้ไขทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ การทำงานร่วมกับทีมสุขภาพและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชน

 Concepts and principles of nursing for community health; factors affecting health conditions of individual, family, people and community; health assessment, health promotion, prevention of illness and health restoration for individual, family, people and community; promotion of self care for individual, family and community by using available resources and local wisdoms of the community; analysis and diagnosis of community health problems and possible solutions in local and national levels; cooperation with health professionals and community to improve quality of life for individual, family and community.

ชื่อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์ประภาพร สุวรรณกูฎ

Course Name: 502 101 แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล (Concepts, Theories and Nursing Process)

Course Description: แนวคิด ทฤษฎีการพยาบาลที่เลือกสรร ประวัติและวิวัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล  สุขภาพและระบบสุขภาพ กระบวนการพยาบาล หลักการประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผน การปฏิบัติการพยาบาล การประเมินผล และการบันทึกทางการพยาบาล โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล และคำนึงถึงหลักกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

Lecturer Name: อาจารย์สุรางค์ เปรื่องเดช อาจารย์วาสนา พงษ์สุภษะ อาจารย์วาณี โพธิ์นคร อาจารย์ประภาพร สุวรรณกูฏ ผศ.พ.ต.อ.หญิง กรรณิกา เกตุนิล ดร.ชวนพิศ เจริญพงศ์ ดร.พนิตนาฎ ชำนาญเสือ อาจารย์ศิริรัตน์ จูมจะนะ อาจารย์สุภาพร นันทศักดิ์ อาจารย์กฤษณา บุญมั่ง อาจารย์วีณา ภักดีสิริวิชัย อาจารย์วัลลี ทรายสมุทร อาจารย์จุไรรัตน์ ชลกรโชติทรัพย์ อาจารย์บงกช โมระสกุล อาจารย์พิมพ์พิศา ธนากรกลโกฐ์ อาจารย์ปราง จักรไชย

A basic template for instructors to put course contents.

Course description

Practices to develop writing skills based on six writing styles including descriptive, comparative, narrative, summative, expository, and persuasive writings which focus on adequacy of syntax, punctuations, lexical choices and coherence.

This course is divided into two parts, i.e. Reading-Writing and Listening-Speaking classes.

Credits-hours: 3(3-0-6)